lv|en|ru

Valsts kompensācija

Kādēļ viena medikamenta cenas atšķirās aptiekās?

Aptieka kā uzņēmums savus izdevumus sedz tikai no zāļu un citu preču piecenojumiem. Zāļu piecenojumi tiek stingri reglamentēti, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem".

Kādēļ valsts kompensācijā norādīts, ka atmaksā 100%, bet jāpiemaksā?

Ja pacientam ir izrakstītas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās nereferences zāles. Šādā gadījumā pacients sedz starpību starp attiecīgās grupas nereferences un references zāļu aptiekas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli).
‘’References grupā’’ (dažādu ražōtāju zāles ar līdzīgu aktīvo vielu sastāvā) un katrai grupai ir noteikta references cena – šajā grupā lētākā medikamenta cena.  Atkarīgs no tā, kādu aktīvo vielu satur zāles un, cik komponentus satur medikaments.
Valsts kompensējamo medikamentu sistēmas ietvaros grupās, kurās iespējama zāļu aizvietošana, atbilstoši diagnozei paredzētajiem atlaides procentiem, valsts apmaksā lētākos analogus. Tas nozīmē, ka starpību par dārgāko un lētāko analogu sedz pacients. Tas nepieciešams, lai pēc iespējas vairāk pacientu varētu saņemt atlaides par medikamentiem valsts kompensācijas sistēmas ietvaros.
Ja ārsts izvēlas izrakstīt zāles, kuru cena pārsniedz references cenu attiecīgajā grupā, tam ir jābūt ārstnieciski pamatotam lēmumam. Ārsta pienākums ir par to informēt pacientu, kā arī noteikt piemērotākās zāles, kas būtu samērojamas ar pacienta iespējām.
B sarakstā ir zāles, ko ar citiem medikamentiem aizstāt nav iespējams, tādēļ tā cenu valsts kompensē saskaņā ar attiecīgajai diagnozei paredzēto kompensācijas apmēru.

Kādēļ pie 100% valsts kompensācijas  japiemaksā 0,71 cents?

Pacients, iegādājoties kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles vai medicīniskās ierīces Ι kompensācijas kategorijas ietvaros, aptiekā maksā 0,71 euro par katru recepti. Nacionālais veselības dienests, veicot norēķinus ar aptieku, samazina atmaksājamo summu par pacienta veiktā maksājuma apmēru.

Farmaceits:
·         Sniedz bezmaksas konsultācijas farmaceita kompetences ietvaros, nepieciešamības gadījumā saskaņojot savu rīcību ar ārstu. 
·         Brīdina par pašārstēšanās pārtraukšanas un tūlītējas medicīniskās palīdzības nepieciešamību. 
·         Ir speciālists ar augstāko vai vidējo farmaceitisko izglītību, kura profesijas būtiska sastāvdaļa ir mūžizglītība, kas arī nosaka viņa kompetences apjomu. 

Piemērs, kā veidojās kompensējamo medikamentu cenas!
Amlodipine Accord 5mg N30 iepakojumā ir references medikaments.
References cena = 0,59 euro
Aptiekas cena (neatšķirās aptiekās) = 0,59 euro
PP1 (PP1 - pacienta piemaksa 100% kompensācijas gadījumā) pacients saņem 100% kompensāciju, kur piemaksā tikai 0,71 euro par katru recepti.
 
Agen 5mg N30 iekapojumā ir nereferences medikaments.
References cena (nemainās) = 0,59 euro.
Aptiekas cena (neatšķirās aptiekās)  = 0,99 euro.
PP1 (PP1 - pacienta piemaksa 100% kompensācijas gadījumā) pacients saņem 100% kompensāciju un maksā starpību starp references medikamentu un nereferences, kas ir 0,40 eur + 0,71 euro par katru recepti. Kopējā summa = 1,11 euro.

No kā sastāv valsts kompensējamo zāļu saraksts?

Tas sastāv no:
 • A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;
 • B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu.
 • C saraksta, kurā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 4268,62 eiro un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem.
 Kādā apmērā valsts kompensē medikamentus?

Zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā atkarībā no diagnozes.

Bērniem 100% kompensē zāles un medicīniskās ierīces
No 2014.gada bērniem līdz 18 gadiem zāles un medicīniskās ierīces no Kompensējamo zāļu saraksta tiek apmaksātas 100% apmērā. Līdzvērtīgas efektivitātes zāļu grupās 100% tiks apmaksātas lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles (100% lētāko zāļu kompensācija bērniem neattiecas uz M sarakstā iekļautajām zālēm).

Ja zāles izrakstītas pirmo reizi
Tad paredz, ka ārsts uz receptes izrakstīs attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles. Savukārt aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles. Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts varēs izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm.

Kompensējamo zāļu saraksta aktualizēšana
Par izmaiņām saistībā ar Kompensējamo zāļu saraksta aktualizēšanu tiek informēti gan ārsti, nosūtot sagatavotu informatīvo materiālu, gan pacienti ar mediju un NVD mājaslapas starpniecību.
NVD regulāri veic KZS jau iekļauto medikamentu:
 • cenu analīzi, salīdzinot ar cenām citās Eiropas Savienības valstīs;
 • efektivitātes analīzi, balstoties uz jaunāko zinātnisko pētījumu datiem.
Tas sniedz iespēju:
 • panākt cenu samazinājumu KZS jau iekļautajām zālēm, samazinot arī pacienta līdzmaksājumu;
 • nodrošināt pacientiem citu izmaksu un terapeitiski efektīvāku zāļu kompensāciju;
 • samazināt izdevumus KZS iekļauto zāļu kompensācijai, nodrošinot zāļu kompensāciju lielākam pacientu skaitam.
   
Kompensējamo zāļu saraksta veidošana
KZS veidošanas pamatprincips – sarakstā tiek iekļautas terapeitiski un izmaksu efektīvas zāles, kas atbilst starptautiskām ārstēšanas vadlīnijām.
Medikamentu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā var pieteikt ikviens zāļu ražotājs vai izplatītājs, norādot arī attiecīgā medikamenta cenu. Nacionālais veselības dienests izvērtē katra KZS pieteiktā medikamenta:
 • salīdzinošo efektivitāti. Tiek salīdzināta efektivitāte ar citu konkrētas slimības ārstēšanā izmantoto medikamentu efektivitāti (balstoties uz zinātnisko pētījumu datiem, kā arī vietējām un starptautiskām ārstēšanas vadlīnijām);
 • cenu. Tiek izvērtēta medikamenta cena, salīdzinot ar cenām citās Eiropas Savienības valstīs. KZS iekļaujamo zāļu cenai jābūt ne augstākai kā trešajai zemākajai starp Eiropas Savienības valstīm un ne augstākai kā Igaunijā un Lietuvā. Turklāt cena tiek salīdzināta ar medikamenta terapeitiskajiem ieguvumiem.
Zāļu kompensācijas kārtība Latvijā ir izveidota balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 89/105/EEK (par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu apdrošināšanas sistēmās). Zāļu kompensācijas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi nr. 899. (31.10.2006.)
 
Kompensējamo zāļu iegādes izdevumus sedz, piemērojot šādas kompensācijas kategorijas:

4.1. I kategorija – kompensācija 100 % apmērā vai attiecīgās grupas references cenas apmērā (attiecībā uz kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm), ja pacientam konstatēta hroniska, dzīvību apdraudoša slimība vai slimība, kas izraisa smagu neatgriezenisku invaliditāti un kuras ārstēšanā ir nepieciešama attiecīgo zāļu lietošana, lai uzturētu pacienta dzīvības funkcijas;
4.2. II kategorija – kompensācija 75 % apmērā vai – attiecībā uz kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm – 75 % apmērā no attiecīgās grupas references cenas, ja pacientam konstatēta hroniska slimība, kuras ārstēšanā bez attiecīgo zāļu lietošanas ir apgrūtināta pacienta dzīvības funkciju uzturēšana vai kas izraisa smagu invaliditāti;
4.3. III kategorija – kompensācija 50 % apmērā vai – attiecībā uz kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm – 50 % apmērā no attiecīgās grupas references cenas, ja pacientam konstatēta hroniska vai akūta slimība, kuras ārstēšanā ir nepieciešama attiecīgo zāļu lietošana, lai uzturētu vai uzlabotu pacienta veselības stāvokli, vai gadījumā, ja no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem apmaksā vakcīnas.